logo F9 IJS logo EGEE

Projekt EGEE: Sporočila za javnost

Razvoj informatike in računalništva nam je na različnih področjih znanstveno-raziskovalnih disciplin, pa tudi v šolstvu, poslovnem in zasebnem življenju ponudil nova orodja možnosti za učinkovitejše sodelvanje. Zlasti v znanosti, industrijskem raziskovanju in šolstvu se tako pojavlja vse več zahtev po vedno zmogljivejših in vse kompleksnejših sistemih. Prvi odgovori na takšne zahteve so bili superračunalniki, računalniški grozdi in sodobna omrežja na osnovi tehnologij internetnega protokola in svetovnega spleta, danes pa jih nadgrajuje nova tehnologija: omrežja GRID. Omrežja grid združijo računalniške gruče in druge sisteme ter uporabniške terminale v heterogeno omrežje, ki pa preko vmesniške programske opreme uporabniku in njegovim aplikacijam kaže homogen obraz in tako omogoča neposredno izkoriščanje potenciala stotin omreženih sistemov naravnost z uporabnikovega namizja. Projekta EGEE in EGEE-II pomenita vzpostavitev takšnega omrežja za enotni evropski znanstveno-raziskovalni prostor in sta že prerasla meje EU na svetovno merilo: omrežje EGEE II je danes največje omrežje grid na svetu.

Projekt EGEE je eden od ključnih elementov programa informacijske družbe EU. V okviru EU že od leta 1994 pod skupnim imenom Tehnologije informacijske družbe (http://www.cordis.lu/ist/, Information Society Technologies — IST) potekajo različni projekti, ki naj bi združili porajajoče se sodobne računalniške in informacijske infrastrukture v enoten evropski informacijski sistem, ki bo v zaključni fazi omogočal poljubno povezovanje znanstvenih centrov, izobraževalnih ustanov, državnih organizacij ter gospodarskih partnerjev.

Šesti okvirni program EU (http://cordis.europa.eu/fp6/, 2002-2006) je v okviru prvega dvoletnega projekta EGEE oziroma Vzpostavitev omrežij grid za E-znanost (EGEE, Enabling Grids for E-SciencE, http://public.eu-egee.org/) vključeval vzpostavitev pilotnih implementacij omrežij grid v znanosti, medicini in industriji, ki so omogočile nadaljnji razvoj in standardizacijo tehnologij grid ter po uvajanju te tehnologije v prototipna produkcijska okolja (med drugim v Sloveniji na grozdu SiGNET v okviru dela odseka F9 IJS) omogočila realistično testiranje in zgodnjo uporabo tehnologije, kar je postalo izhodišče za oblikovanje standardov, prilagoditev implementacij in razvoj aplikacij za omrežja Grid.

V okviru Sedmega okvirnega programa EU (http://cordis.europa.eu/fp7/, 2006-2010) in nadaljevanja projekta EGEE kot dvoletnega projekta EGEE-II oziroma Vzpostavitev omrežij grid za E-znanost II (EGEE II, Enabling Grids for E-SciencE II, http://www.eu-egee.org/), ki ga prav tako financira Evropska komisija v sodelovanju s partnerji, nastaja zanesljiv in stalno dostopen servis infrastrukture grid v Evropi in svetu.

Omrežje grid EGEE je v Sloveniji neposredno prisotno in dostopno: Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9 Instituta "Jožef Stefan" je slovenski partner v projektu EGEE in eden ustanovnih članov projekta, sodelujemo pa tudi v drugih ključnih organizacijah, kot sta NorduGRID (http://www.nordugrid.org/) in EU Grid PMA (http://www.eugridpma.org/). Več o sodelovanju, tehnologiji grid, omrežju EGEE in slovenski gruči SiGNET (Slovenian Grid Network) najdete na straneh predstavitve sodelovanja v okviru EGEE: http://www-f9.ijs.si/egee/.

Grid EGEE deluje - zanesljivo infrastrukturo uporabljajo na več deset različnih znanstveno-raziskovalnih ter industrijskih področjih in v tem trenutku z njeno pomočjo v Evropi in po vsem svetu na več sto računalniških gručah teče na tisoče nalog z najrazličnejših področij.

Preizkusite grid EGEE: http://www.eu-egee.org/try-the-grid

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost EGEE v drugih jezikih: http://www.eu-egee.org/pr/

Medijski dogodki in prireditve

Več dogodkov: http://www.eu-egee.org/egee_events/

Industrijski dnevi EGEE: http://www.eu-egee.org/egee_events/industryday

Podatkovniki / Infosheets

Slikovno gradivo

 

Logotip projekta EGEE: Vzpostavitev omrežij grid za E-znanost / Enabling Grids for E-SciencE. Vektorski format: L

Logotip vmesniške programske opreme projekta EGEE gLite: Lightweight Grid Middleware. Vektorski format: L

Projekt EGEE ni omejen na članice Evropske unije, sodelujejo tudi centri v Združenih državah in Rusiji ter v Avstraliji.

Prikaz simulacije poti delcev ob trku v Velikem hadronskem trkalniku s sistemom Gled, ki ga razvijamo na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Inštituta "Jožef Stefan". (http://www.gled.org/)

Prikaz simulacije poti delcev ob trku v Velikem hadronskem trkalniku s sistemom Gled, ki ga razvijamo na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Inštituta "Jožef Stefan". (http://www.gled.org/)

Osredji del računalniškega grozda SiGNET (vertikalne omare z vgradnimi dvoprocesorskimi "delovnimi elementi" in strežniki v sredinskem delu.)

Vertikalne omare računalniškega grozda SiGNET so temeljito omrežene.

Vertikalne omare računalniškega grozda SiGNET so omrežene večkratno: vsak element podpira gigabitno notranjo povezavo grozda, zunanjo povezavo z internetom ter kontrolno povezavo za neposreden nadzor nad strojno opremo..

Ena od vertikalnih omar z vgradnimi dvoprocesorskimi "delovnimi elementi". Gruča SiGNET je jeseni 2006 vključevala več kot 150 64-bitnih procesorjev.

Ena od vertikalnih omar z vgradnimi dvoprocesorskimi "delovnimi elementi". Gruča SiGNET je jeseni 2006 vključevala več kot 150 64-bitnih procesorjev.

Sestavljanje detektorja ATLAS v kaverni tunela Velikega hadronskega trkalnika v Evropski organizaciji za fiziko delcev CERN v Ženevi (Foto Nikolai Schwerg, 16. oktober 2004; objava pod licenco GNU FDL)

Predor Velikega hadronskega pospeševalnika (LHC) v Evropski organizaciji za fiziko delcev CERN v Ženevi (Foto Nikolai Schwerg, 16. oktober 2004; objava pod licenco GNU FDL)

Predor Velikega hadronskega pospeševalnika (LHC) v Evropski organizaciji za fiziko delcev CERN v Ženevi (shematski prikaz z montažo tlorisa predora)

Predor Velikega hadronskega pospeševalnika (LHC) v Evropski organizaciji za fiziko delcev CERN v Ženevi (dipol)


Drugi viri

Objava za javnost © 2005, 2006 Oddelek F9, Institut "Jožef Stefan" in EGEE.