Children of FmfPraktikum in Main Web

Results from Main web retrieved at 16:57 (GMT)

PozitronskaTomografija
Pozitronska tomografija Za uvod si preberite članekk Tom K Lewellen 2008 Phys. Med. Biol. 53 R287 doi: http://dx.doi.org/10.1088/0031 9155/53/17/R01 ,o rekonstruk...
r10 - 25 May 2012 - 11:15 by rok
UklonskiPoskus
Uklonski poskus Uvod in potek dela Icfa2010Rich Pozicijska občutljivost večanodne fotopomnoževalke Hamamatsu M16 1. Spoznaj se z eksperimentalno postavitvijo...
r5 - 24 Mar 2015 - 09:07 by rok
ZivljenskiCasMiona
Življenjski čas miona Pri tem eksperimentu boste s pomočjo tekočega scintilatorja in fotopomnoževalke izmerili življenski čas mionov. To je relativno enostave...
r14 - 12 Apr 2017 - 07:56 by rok
Number of topics: 3
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback