IJS F9F9

Pospešeni elektroni in pozitroni so dosegli glavni obroč pospeševalnika SuperKEKB!

SuperKEKB, tovarna mezonov B druge generacije, je pospeševalnik, v katerem bomo ustvarili veliko število mezonov B. Pospeševalnik pripravljajo za delovanje na inštitutu KEK, raziskovalnem centru v Tsukubi na Japonskem. Študije mezonov B so nam že doslej pomagale razumeti naravo kršitve simetrije CP, razlike med snovjo in anti-snovjo (film o tem, kako je bilo to mogoče, si je mogoče ogledati na https://www.youtube.com/watch?v=nGCrrgXSEOk), so pa tudi edinstveno okno v neznani svet Nove fizike, pojavov, ki so izven našega trenutnega razumevanja osnovnih delcev in njihovih interakcij.

V pospeševalniku SuperKEKB elektrone in pozitrone najprej pospešimo do njihove polne energije, nato pa jih vodimo z električnimi in magnetnimi polji preko vakuumskih cevi do vstopa v glavni obroč pospeševalnika. Dne 1. februarja 2016 so fiziki na pospeševalniku SuperKEKB prvič uspeli pripeljati elektrone in pozitrone do 3 km dolgega glavnega obroča. Na videu https://www.youtube.com/watch?v=ACnspPQcm3U lahko vidite, kako elektroni zadevajo zaslon na vhodu v glavni obroč.

Medtem ko pospeševalnik SuperKEKB pripravljajo za obratovanje, 680 fizikov iz 24 držav pripavlja eksperimentalno aparaturo Belle II na mestu, kjer trkajo elektroni in pozitroni. Na https://www.facebook.com/belle2collab/ lahko najdete najnovejše novice o eksperimentu, na http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20160202183000/ pa so podrobnosti o napredku pri usposabljanju pospeševalnika (zaenkrat samo v japonščini).

-- Main.krizan - 06 Feb 2016

Topic revision: r3 - 07 Feb 2016, BostjanGolob
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback