IJS F9F9

Vabilo k usposabljanju za mladega raziskovalca za leto 2010

Inštitut Jožef Stefan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, išče kandidata/kandidatko za mesto mladega raziskovalca s pričetkom v oktobru 2010

Kratka predstavitev raziskovalne tematike na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca

Pozitronska tomografija (PET) je neinvazivna metoda za globinsko slikanje živega tkiva, ki omogoča zasledovanje metabolizma fiziološko zanimivih biomolekul, ki jih označimo z radioaktivnim izotopom, sevalcem pozitronov. Porazdelitev označene substance v tkivu določimo z detekcijo parov anihilacijskih žarkov gama, ki jih zaznamo s pozicijsko občutljivimi detektorji. Točki detekcije para določata premico, blizu katere je ležalo jedro, ki je oddalo pozitron. Z detekcijo velikega števila fotonskih parov in določitvijo premic je možna rekonstrukcija tridimenzionalne porazdelitve sevalcev v živem tkivu. Pri metodi je za učinkovito delovanje pomembna izbira ustreznega scintilacijskega kristala in hitrega in učinkovitega senzorja svetlobe.

V večini PET aparatur je kot detektor scintilacijskih fotonov uporabljena fotopomnoževalka, sorazmerno velik senzor z majhnim deležem aktivne površine, ki ne deluje v velikih magnetnih poljih. Alternativni detektor, ki bi ne imel teh pomanjkljivosti, bi omogočil bistveno boljši kontrast tomografske slike. Poleg tega zadnja leta postajajo v medicinski diagnostiki čedalje bolj potrebne multimodalne aparature, kjer v eni preiskavi združimo več različnih vrst slikanja, npr. PET v notranjosti magneta za MRI. V tem primeru morajo detektorji fotonov učinkovito delovati v velikih magnetnih poljih.

Dodatno izboljšavo metode predstavlja meritev časa preleta (TOF-PET, Time-Of-Flight PET), ki pri rekostrukciji slik z večjih kliničnih aparatur zaznavno zmanjša preiskovano območje in na ta način izboljša kontrast slike. Za meritev je bistvenega pomena razvoj PET modula z uporabo kristala s kratkim razpadnim časom in hitrim senzorjem fotonov.

V zadnjih letih je velik napredek pri razvoju PET prispeval polvodniški detektor - silicijeva fotopomnoževalka (SiPM), posebna vrsta plazovne fotodiode, ki deluje v Geigerjevem načinu delovanja. Naša raziskovalna skupina je nedavno pokazala, da imajo posamezne SiPM v kombinaciji s scintilatorjem LYSO primerno energijsko resolucijo in potrdila njihovo delovanje v magnetnem polju. Vendar pa je za učinkovito uporabo novih senzorjev za PET metodo potrebno razumeti po eni strani delovanje večjega sistema in po drugi strani natančno izmeriti čas interakcije.

Mladi raziskovalec se bo vključil v delo raziskovalne skupine, ki se ukvarja z razvojem detektorjev za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev in z razvojem novih metod za medicinsko slikanje. Svoje delo po gradil na bogatih izkušnjah raziskovalne skupine, pridobljene pri razvoju in kalibraciji enega od najuspešnejših detektorjev Čerenkovih obročev ( eksperiment HERA-B v inštitutu DESY, Hamburg, Nemčija) in pri načrtovanju detektorja obročev Čerenkova pri eksperimentu Belle2 v inštitutu KEK (Tsukuba, Japonska).

Usposabljanje bo potekalo na Institutu Jožef Stefan, na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, pod vodstvom mentorja Roka Pestotnika. Med študijem predvidevamo vsaj nekajmesečno bivanje na enem od tujih raziskovalnih središč, s katerim sodelujemo.

Diplomanti, ki jih zanimata študij in delo na tem področju, dobijo več informacij o predlagani tematiki pri mentorju - elektronska pošta Rok.Pestotnik@ijs.si , telefon 031 649 823 .

Razpis za Mlade raziskovalce 2010, Izbrani mentorji za leto 2010
Topic revision: r3 - 26 May 2010, rok
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback