IJS F9F9

Zadnji manjkajoči kos trikilometerske sestavljanke končno v KEKu!

Izredno zmogljiva in kompleksna superprevodna magnetna leča, zadnji manjkajoči del pospeševalnika SuperKEKB, je prispela na institut KEK 13. februarja. To je pomemben mejnik v projektih SuperKEKB in Belle II.

V pospeševalniku SuperKEKB elektrone in pozitrone pospešimo do visokih energij, nato pa jih usmerimo tako, da v centru detektorja Belle II trkajo eni v druge in pri tem ustvarjajo mezone B (delce, ki vsebujejo kvarke B). Uspeh eksperimenta Belle II je v veliki meri odvisen od števila mezonov B, ki jih bomo pri tej trkih ustvarili na sekundo, to pa je odvisno od tega, kako dobro bomo sposobni oba žarka fokusirati v točko trka. Oba fokusirna elementa, veliki in zapleteni magnetni leči, zato sodita med najbolj pomembne dele 3 km dolgega obroča pospeševalnika.

Elektronski in pozitronski žarek bosta imela v pospeševalniku SuperKEKB na mestu trka obliko izredno tankega traku debeline 60 nm, kar ustreza tisočinki debeline človeškega lasu. Dve magnetni zbiralni leči, ki bosta fokusirali žarka na tako majhno velikost v goriščni ravnini, sta zapleteni kombinaciji 55 elektromagnetov. Druga pomembna značilnost elektromagnetnih leč je njihova temperatura, 4 stopinje nad absolutno ničlo (-273 C). Električni kabli magnetov so izdelani iz niobijevega titanata (NbTi), materiala, ki postane superprevoden in izgubi vso električno upornost, ko se ohladi do zelo nizkih temperaturah, nekaj stopinj nad absolutno ničlo.

Ko bosta obe elektromagnetni leči dokončno pripravljeni, bomo deketor Belle II, ki čaka na fotografiji v dvorani v ozadju, po tračnicah premaknili za 15 metrov naprej, tako da ga bosta leči prebadali po sredinski osi. Ta napeti dogodek načrtujemo za 11. april. Stay tuned!

-- Main.krizan - 15 Feb 2017
Topic revision: r1 - 15 Feb 2017, krizan
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback