IJS F9F9

2013_Nobel_Prize_in_Physics.jpg

Nobelovo nagrado za fiziko sta si razdelila profesorja François Englert in Peter W. Higgs za “teoretično odkritje mehanizma, ki prispeva k našem razumevanju izvora mase subatomskih delcev in ki je bilo nedavno potrjeno z odkritjem napovedanega osnovnega delca pri eksperimentih ATLAS in CMS na Velikem hadronskem trkalniku v CERNu“, kot je zapisano v uradni obrazložitvi Nobelovega odbora.

Francois_Englert_Peter_Higgs.jpg

_François Englert in Peter W. Higgs na seminarju v CERNu 4. julija 2012, ko sta skupini ATLAS in CMS predstavili rezultate o odkritju Higgsovega bozona.

_

Na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev IJS smo še posebej ponosni na naš delež pri eksperimentalni potrditvi teoretičnega mehanizma z odkritjem Higgsovega bozona v lanskem letu, saj ducat raziskovalcev Odseka-F9 že od leta 1996 sodeluje pri eksperimentu ATLAS na Velikem hadronskem trkalniku.

Higgs_Boson_Discovery_2012.jpg

Razpad Higgsovega bozona v dva šibka bozona Z0, ki vsak razpade v par visokoenergijskih mionov, kot ga je zaznal detektor ATLAS. Sledi štirih mionov, ki edini prodrejo skozi celoten detektor, so obarvane rdeče.
Topic revision: r1 - 10 Oct 2013, DejanLesjak
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback