Pogoji za vpis

Na magistrski študij medicinske fizike se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil univerzitetni študijski program na prvi stopnji (študiji po bolonjskem sistemu) ali univerzitetni dodiplomski študij (študiji pred bolonjskim sistemom).

V magistrski študijski program se lahko vpiše kdor je končal:

a) Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika
b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi komisija za magistrski študij na FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Okvirni pogoji za vpis na študij medicinske fizike so:

c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika.
d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za podiplomski študij FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Izjemoma se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so manjkajoče obveznosti opravijo med obiskovanjem 1. letnika magistrskega študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Znanje in spretnosti pridobljene pred vpisom se upoštevajo tako pri pogojih za vpis kot pri opravljenih študijskih obveznostih. Kandidati, ki imajo dolgoletne delovne izkušnje na področju medicinske fizike (v Sloveniji predvsem z delom na Onkološkem Institutu, Kliničnem centru ipd.) imajo prednost pri vpisu. Študijsko obveznost v višini do 30 ECTS je mogoče znižati kandidatom z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju medicinske fizike (najmanj 5 let), ki izkazujejo svojo strokovno in znanstveno uspešnost tudi na druge načine (strokovni in znanstveni članki, seminarji, končani tečaji, uspešno opravljeni projekti ipd). Znižanje študijskih obveznosti pred vpisom se obravnava kot priznanje sorodnih predmetov s področjem delovanja kandidatov. Pri vpisu kandidatov pod točko c) se kandidatom lahko zniža študijsko obveznost v višini do 30 ECTS na račun izpitov iz predmetov, ki se po vsebini in obsegu ujemajo s predmeti študija Medicinske fizike.

Tako spremembe vpisnih pogojev kot znižanje študijskih obveznostih se obravnava individualno na podlagi dokumentiranih vlog študentov. Vloge obravnava študijska komisija za magistrski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Okvirni program diferencialnih izpitov za kandidate pod točko b), ki ne izponjujejo pogoja, da so poslušali vsaj tri semestre fizike, najdete na povezavi http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/medfiz/dif-izpit-medfiz.htm. Kandidati, ki niso poslušali predavanj iz Moderne fizike, opravijo diferencialni izpit iz Moderne fizike, kandidati, ki pa sploh niso opravili nobenega izpita iz fizike, opravljajo izpita iz Fizike I in iz Moderne fizike.