Izpitni red

Ustni izpit praviloma traja 20 minut. Študent na slepo izvleče tri teme, iz vsakega sklopa po eno.

Potem ima 20 minut časa za pripravo, kjer si lahko odgovore pripravi na list papirja. Pripomočki razen

pisala pri pripravi niso dovoljeni. Sledi ustni zagovor dela izžrebane teme po izboru predavatelja.

 

Pri prijavi je naveden začetek ustnega zagovora, zato pridite na izpit 20 minut pred izbranim časom !

 

 

Izpitne teme iz Fizike I, študijsko leto 2013/14

 

Fizika I - 1. sklop

Tema

Snov

1.      

Kinematika: lega, tir, povprečna in trenutna hitrost, pospešek, prosti pad, poševni met, enakomerno kroženje, neenakomerno kroženje

2.      

Relativno gibanje: opazovalni sistemi, Galliejeve transformacije,

3.      

Dinamika: telo in okolica, 1. Newtonov zakon, sila, masa, 2. Newtonov zakon, inercialni opazovalni sistemi, sile pri kroženju

4.      

Primeri sil: teža, podlaga, lepenje in trenje, vrvica, škripec, vzmet, sistemske sile

5.      

3. Newtonov zakon, delo, kinetična energija, izrek o kinetični energiji

6.      

Konzervativne sile, potencialna energija, izrek o kinetični in potencialni energiji, moč, ohranitev energije

 

 

Fizika I - 2. sklop

Tema

Snov

1.      

Gravitacija: Newtonov gravitacijski zakon, spreminjanje g z višino, gravitacijska potencialna energija, Keplerjevi zakoni, zgledi: kozmične hitrosti

2.      

Sistemi delcev, težišče, Newtonov zakon za gibanje težišča, izrek o kinetični energiji težišča, togo telo, izrek o kinetični energiji za togo telo

3.      

Gibalna količina, ohranitev gibalne količine, sunek sile, izrek o gibalni količini, sila curka

4.      

Trki, zgledi:popolnoma neprožni, prožni centralni trk, necentralni trk

5.      

Vrtenje togega telesa okoli nepremične osi: kinetična energija, vztrajnostni moment, Steinerjev izrek, navor, Newtonov zakon za vrtenje,

6.      

Vrtilna količina, izrek o vrtilni količini okoli inercialnega osišča, osišče v težišču, ohranitev vrtilne količine, delo in moč pri vrtenju, kotaljenje, precesija

 

 

Fizika I - 3. sklop

Tema

Snov

1.      

Statika: ravnovesje, statično ravnovesje, vrste ravnovesja, pogoji za ravnovesje, neodvisnost navora od osišča, navor teže

2.      

Nedoločeni sistemi, deformacije: nateg in stisk, strig, tlak, napetost in deformacija, moduli: prožnostni, strižni, stisljivost, območja deformacij: sorazmernostno, prožno, plastično, meja natezne trdnosti

3.      

Nihanje: periodično gibanje, nihajni čas, frekvenca, sinusno nihanje, amplituda, faza, krožilna frekvenca, sile pri nihanju, nihalo na vijačno vzmet, energija nihanja, dušeno nihanje,

4.      

Sučno nihalo, matematično in fizično nihalo, vsiljeno nihanje, resonance, sklopljeno nihanje, utripanje

5.      

Tekočine: trdno telo<->tekočina, kapljevina<->plin, gostota, tlak, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, vzgon, Arhimedov zakon

6.      

Površinska napetost: mikroskopska slika medmolekulskih sil, površinska energija, sila, tlak v kapljici, mehurčku

7.      

Hidrodinamika: tok, tokovnice, prostorninski, masni tok, hitrostno polje, ohranitev masnega, prostorninskega toka, Bernoullijeva enačba, zastojni tlak